Τετάρτη, Μαρτίου 31

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 27

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 3833/2010 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 2676/99 που αφορούσαν τη ρύθμιση των οφειλομένων εισφορών και ορίζονται νέοι όροι τμηματικής εξόφλησης.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 19 του Ν 3833/2010 και την αριθ.πρ. Φ11321/7339/612/23-3-2010 Υπουργική Απόφαση παρέχεται η ευχέρεια, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, της τμηματικής καταβολής ή της εφάπαξ εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Στις οφειλόμενες εισφορές συμπεριλαμβάνονται και ποσά που εισπράττονται από τον ΟΑΕΕ για λογαριασμό τρίτων. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης τμηματικής καταβολής σε δόσεις ή την εφάπαξ εξόφληση των ανωτέρω οφειλών προς τον ΟΑΕΕ είναι οι Προϊστάμενοι των οικείων Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ.
Κατωτέρω παραθέτουμε οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης.


1. Υπαγωγή στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ για πάσης φύσεως οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές μετά την εγγραφής τους στα μητρώα του Οργανισμού με την υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Εάν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση διαπιστωθούν οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή, θα πρέπει να εξοφληθούν εφάπαξ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έγγραφη ενημέρωση του ασφαλισμένου περί της οφειλής διαφορετικά θα υπάρχει απώλεια δικαιώματος συνέχισης αυτής(Υπουργική Απόφαση αριθ.πρ.Φ 11321 / 7339 / 612 / 23 – 3 – 2010 ).
Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις ότι με την προϋπόθεση ότι με αίτησή τους θα ζητήσουν την διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης και για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί υπολογιζόμενο με τις τρέχουσες εισφορές τα αντίστοιχα τέλη καθυστέρησης και τις λοιπές επιβαρύνσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος θα υπολογιστούν με τις τρέχουσες τιμές και πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά. Για το λόγο αυτό οι ασφαλισμένοι θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώνονται αναλυτικά για το ύψος της υπολειπόμενης οφειλής τους καθώς και για τους όρους της νέας ρύθμισης στην οποία θα ενταχθούν.
Είναι αυτονόητο ότι όσοι ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και έχουν υποβάλει δικαιολογητικά δεν θα ξαναυποβάλουν
Δεν ρυθμίζονται εισφορές από αυτασφάλιση, αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, κλπ.
Με τη διάταξη αυτή μπορούν να ρυθμισθούν κα οφειλές θανόντων ασφαλισμένων, διαφορές ΛΑΦΚΑ και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, αν δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά μέτρα ή άλλα μέτρα που ισχύουν.

2. Τρόποι εξόφλησης

α. Με εφάπαξ καταβολή

Δίνεται η δυνατότητα της εφάπαξ εξόφλησης, με έκπτωση σε ποσοστό 40% επί των πρόσθετων τελών. Οι ασφαλισμένοι που θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής τους μέχρι τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης. Στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης μέχρι την εμπρόθεσμη καταβολή εκδοθεί και δίμηνο με τρέχουσες εισφορές, αυτό απαραιτήτως θα πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα διαφορετικά θα επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.

β. Εξόφληση με δόσεις

β1. Μηχανογραφικά

Δίνεται η δυνατότητα της τμηματικής εξόφλησης της συνολικής οφειλής σε δεκαοχτώ (18) κατ΄ ανώτατο όριο διμηνιαίες δόσεις χωρίς προκαταβολή και έκπτωση σε ποσοστό 20% επί των πρόσθετων τελών.
Το ποσό της κάθε διμηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 400 €. Τα ποσά της μείωσης των πρόσθετων τελών στην περίπτωση της τμηματικής καταβολής επιμερίζονται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.
Η είσπραξη των διμηνιαίων δόσεων θα γίνεται μαζί με τις αντίστοιχες τρέχουσες εισφορές.
Εκπρόθεσμη καταβολή δόσεων
Εάν ο ασφαλισμένος αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόμενη δόση μαζί με τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές δύναται να καταβάλει αυτές εντός τεσσάρων (4) μηνών ( ήτοι εντός δύο (2) δίμηνων ) από την ημερομηνία λήξης της εμπρόθεσμης καταβολής της παραπάνω δόσης και των αντίστοιχων τρεχουσών εισφορών. Στην περίπτωση αυτή, τα επόμενα ένα ή δύο δίμηνα, θα περιλαμβάνουν μόνο τις τρέχουσες εισφορές χωρίς ποσό δόσης. Τα δίμηνα που έχουν μόνο τρέχουσες εισφορές θα πρέπει απαραιτήτως να καταβληθούν εμπρόθεσμα διαφορετικά θα επέρχεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης.
Εάν η ταχυπληρωμή με την καθυστερούμενη δόση και τις αντίστοιχες τρέχουσες εισφορές εξοφληθεί μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων μηνών τότε η ρύθμιση θα συνεχισθεί και στην ταχυπληρωμή του επόμενου διμήνου θα συμπεριληφθεί η επόμενη διμηνιαία δόση, παρατείνοντας το 36μήνο τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της καθυστέρησης καταβολής της δόσης.
Η δυνατότητα καθυστέρησης καταβολής δόσεων και των αντίστοιχων τρεχουσών εισφορών παρέχεται μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.
Για να συνεχισθεί η ρύθμιση σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει, μετά από κάθε επιτρεπτή καθυστέρηση, οι ταχυπληρωμές που θα εκδοθούν για τα επόμενα τέσσερα (4) δίμηνα και οι οποίες θα έχουν δόσεις και τρέχουσες εισφορές να εξοφληθούν εμπρόθεσμα.
Ανακεφαλαιώνοντας:
- Εκπρόθεσμη καταβολή διμήνου με μόνο τρέχουσες εισφορές επιφέρει απώλεια της ρύθμισης.
- Επιτρέπεται μέχρι 3 φορές εκπρόθεσμη εξόφληση διμηνιαίας δόσης και των αντίστοιχων τρεχουσών εισφορών μέχρι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής.
- Μετά την καταβολή των εκπρόθεσμων δόσεων και των αντίστοιχων εισφορών θα πρέπει να εξοφληθούν εμπρόθεσμα τα επόμενα τέσσερα (4) δίμηνα που θα έχουν δόσεις και τρέχουσες εισφορές.

β2. Με χειρόγραφη ρύθμιση

Παρέχεται η δυνατότητα της τμηματικής εξόφλησης μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των πρόσθετων τελών χωρίς την καταβολή της προκαταβολής.
Η μηναία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Για να καθορισθεί το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης θα αφαιρείται από τη συνολική οφειλή το ποσοστό της έκπτωσης (20%) στα πρόσθετα τέλη.
Η κάθε μηναία δόση θα καταβάλλεται στην εσωτερική υπηρεσία του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος και θα πρέπει απαραιτήτως πριν την καταβολή αυτής να ελέγχεται η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών εισφορών μέσω της ταχυπληρωμής.
Ο ασφαλισμένος μπορεί να καθυστερήσει την εξόφληση δόσης μέχρι και τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες και να συνεχίσει την καταβολή της επόμενης κατά σειρά δόσης από τον επόμενο μήνα της καθυστερημένης εξόφλησης. Οι 36 μήνες εξόφλησης της ρύθμισης παρατείνονται τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της καθυστέρησης της καταβολής της δόσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι μετά την καθυστερημένη δόση πρέπει να καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών.3. Απώλεια δικαιώματος

Εάν ο ασφαλισμένος απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για ρύθμιση, μετά από ένα (1) χρόνο από την έκδοση της πρώτης απόφασης. Συγκεκριμένα απώλεια δικαιώματος επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Εφάπαξ εξόφληση

α ) Από τη μη καταβολή της συνολικής οφειλής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης.
β) Από τη μη καταβολή τρεχουσών εισφορών .

Τμηματική καταβολή

α) Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή τρεχουσών εισφορών
β) Από την μη εμπρόθεσμη καταβολή των τεσσάρων (4) επόμενων συνεχόμενων διμηνιαίων εισφορών και δόσεων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης.
γ) Από την μη εφάπαξ εξόφληση των τυχόν οφειλών που θα διαπιστωθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, δηλαδή εάν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση διαπιστωθούν οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή, θα πρέπει να εξοφληθούν εφάπαξ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έγγραφη ενημέρωση του ασφαλισμένου περί της οφειλής διαφορετικά θα υπάρχει απώλεια δικαιώματος συνέχισης αυτής(Υπουργική Απόφαση αριθ. πρ. Φ11321/7339/612/23-3-2010).
δ) Στην τέταρτη (4) εκπρόθεσμη καταβολή δόσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σε κάθε περίπτωση απώλειας δικαιώματος οι οφειλόμενες εισφορές καθίστανται άμεσα απαιτητές στο σύνολο τους και υπολογίζονται με το τρέχον κάθε φορά ασφάλιστρο και τα αντίστοιχα προβλεπόμενα τέλη καθυστέρησης και λοιπές επιβαρύνσεις.4. Χορήγηση βεβαίωσης ταμειακής ενημερότητας

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θεωρείται ότι έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση μετά την έκδοση της απόφασης.
Στους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση κατά τα ανωτέρω χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν 3833/2010 διάρκειας ενός (1) μηνός ( ως συνημμένο υπόδειγμα).

5. Θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας.

Για τους ασφαλισμένους που θα υπαχθούν στην ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν 3833/2010, το βιβλιάριο ασθενείας θα θεωρείται αρχικά με την υποβολή της αίτησης για ένα τρίμηνο, στην συνέχεια δε ανά τρίμηνο, υπό την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων.

6. Υποψήφιοι συνταξιούχοι.

Για τον τρόπο αντιμετώπισης των ασφαλισμένων που θα υπαχθούν στην ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν 3833/2010 και θα υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση σύνταξης, θα ακολουθήσουν οδηγίες από την αρμόδια Δ/νση Παροχών Συντάξεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επεξεργάζεται το πρόγραμμα των μηχανογραφικών και χειρόγραφων ρυθμίσεων. Τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παραλαμβάνουν αιτήσεις ασφαλισμένων για υπαγωγή στην ρύθμιση. Για τις μηχανογραφικές ρυθμίσεις η απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλην όμως θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας στον ασφαλισμένο διάρκειας ενός (1) μηνός ως συνημμένο υπόδειγμα. Ενώ για τις χειρόγραφες θα εκδίδεται η απόφαση σύμφωνα τα ανωτέρω, με την υποχρέωση καταχώρησης αυτής μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των χειρόγραφων ρυθμίσεων.
2. Για την εφαρμογή των όσων ορίζει η παρ. 7 εδάφιο β θα ακολουθήσουν οδηγίες μετά τις διευκρινήσεις που θα δοθούν από το αρμόδιο Υπουργείο.
Εφιστούμε την προσοχή σας για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω και για την σωστή ενημέρωση των ασφαλισμένων.
Της παρούσης να λάβουν ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι στην μονάδα σας.

Συν/να :1. Το άρθρο 19 του Ν 3833/2010
2. Η αριθ. πρ. Φ11321/7339/612/23-3-2010 Υπουργική Απόφαση
3. Υπόδειγμα βεβαίωσης του άρθρου 19 του Ν 3833/2010
4.Υπόδειγμα απόφασης χειρόγραφης ρύθμισης σε δόσεις
5. Υπόδειγμα απόφασης εξόφλησης οφειλομένων εισφορώνΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Ι. ΜΑΡΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν 3833/2010
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Α. Με εφάπαξ εξόφληση

1.Πρέπει να εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής μέχρι το τέλος του επόμενου από την έκδοση της απόφασης μήνα.
2. Αν από την έκδοση της απόφασης και μέχρι την εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικού ποσού προκύψουν τρέχουσες εισφορές, αυτές πρέπει να πληρωθούν εμπρόθεσμα.

Β. Εξόφληση με δόσεις

Μετά την αίτηση για ρύθμιση ταχυπληρωμές που λήγουν με μόνο τρέχουσες εισφορές πρέπει να εξοφληθούν εμπρόθεσμα.

Εάν οι δόσεις συνεισπράττονται μηχανογραφικά μαζί με τις τρέχουσες εισφορές:
- μπορεί να καθυστερήσει η εξόφληση ταχυπληρωμής που έχει τρέχουσα εισφορά και δόση μέχρι τέσσερις (4) μήνες.
- μετά την επιτρεπτή εξόφληση της καθυστερούμενης δόσης οι επόμενες τέσσερις (4) διμηνιαίες δόσεις θα πρέπει να εξοφληθούν εμπρόθεσμα
- δίνεται η δυνατότητα καθυστέρησης μέχρι τριών (3) διμηνιαίων δόσεων αρκεί να τηρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω.

Εάν οι δόσεις εξοφλούνται κάθε μήνα στο Περιφερειακό Τμήμα ( μη μηχανογραφική ρύθμιση) :
- μπορεί να καθυστερήσει η εξόφληση μιας δόσης μέχρι και τέσσερις μήνες (4), όμως οι επόμενες οχτώ (8) μηνιαίες δόσεις πρέπει να εξοφληθούν κανονικά.
- Είναι επιτρεπτή η καθυστέρηση μέχρι και τριών (3) δόσεων αρκεί να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

Αν δεν ακολουθηθούν οι ανωτέρω οδηγίες η ρύθμιση θα διακοπεί.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα νέας υπαγωγής στη ρύθμιση ένα χρόνο μετά την έκδοση της απόφασης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: