Τετάρτη, Μαρτίου 31

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 27

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 3833/2010 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 2676/99 που αφορούσαν τη ρύθμιση των οφειλομένων εισφορών και ορίζονται νέοι όροι τμηματικής εξόφλησης.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 19 του Ν 3833/2010 και την αριθ.πρ. Φ11321/7339/612/23-3-2010 Υπουργική Απόφαση παρέχεται η ευχέρεια, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, της τμηματικής καταβολής ή της εφάπαξ εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Στις οφειλόμενες εισφορές συμπεριλαμβάνονται και ποσά που εισπράττονται από τον ΟΑΕΕ για λογαριασμό τρίτων. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης τμηματικής καταβολής σε δόσεις ή την εφάπαξ εξόφληση των ανωτέρω οφειλών προς τον ΟΑΕΕ είναι οι Προϊστάμενοι των οικείων Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ.
Κατωτέρω παραθέτουμε οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης.


1. Υπαγωγή στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ για πάσης φύσεως οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές μετά την εγγραφής τους στα μητρώα του Οργανισμού με την υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Εάν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση διαπιστωθούν οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή, θα πρέπει να εξοφληθούν εφάπαξ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έγγραφη ενημέρωση του ασφαλισμένου περί της οφειλής διαφορετικά θα υπάρχει απώλεια δικαιώματος συνέχισης αυτής(Υπουργική Απόφαση αριθ.πρ.Φ 11321 / 7339 / 612 / 23 – 3 – 2010 ).
Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις ότι με την προϋπόθεση ότι με αίτησή τους θα ζητήσουν την διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης και για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί υπολογιζόμενο με τις τρέχουσες εισφορές τα αντίστοιχα τέλη καθυστέρησης και τις λοιπές επιβαρύνσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος θα υπολογιστούν με τις τρέχουσες τιμές και πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά. Για το λόγο αυτό οι ασφαλισμένοι θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώνονται αναλυτικά για το ύψος της υπολειπόμενης οφειλής τους καθώς και για τους όρους της νέας ρύθμισης στην οποία θα ενταχθούν.
Είναι αυτονόητο ότι όσοι ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και έχουν υποβάλει δικαιολογητικά δεν θα ξαναυποβάλουν
Δεν ρυθμίζονται εισφορές από αυτασφάλιση, αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, κλπ.
Με τη διάταξη αυτή μπορούν να ρυθμισθούν κα οφειλές θανόντων ασφαλισμένων, διαφορές ΛΑΦΚΑ και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, αν δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά μέτρα ή άλλα μέτρα που ισχύουν.

2. Τρόποι εξόφλησης

α. Με εφάπαξ καταβολή

Δίνεται η δυνατότητα της εφάπαξ εξόφλησης, με έκπτωση σε ποσοστό 40% επί των πρόσθετων τελών. Οι ασφαλισμένοι που θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής τους μέχρι τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης. Στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης μέχρι την εμπρόθεσμη καταβολή εκδοθεί και δίμηνο με τρέχουσες εισφορές, αυτό απαραιτήτως θα πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα διαφορετικά θα επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.

β. Εξόφληση με δόσεις

β1. Μηχανογραφικά

Δίνεται η δυνατότητα της τμηματικής εξόφλησης της συνολικής οφειλής σε δεκαοχτώ (18) κατ΄ ανώτατο όριο διμηνιαίες δόσεις χωρίς προκαταβολή και έκπτωση σε ποσοστό 20% επί των πρόσθετων τελών.
Το ποσό της κάθε διμηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 400 €. Τα ποσά της μείωσης των πρόσθετων τελών στην περίπτωση της τμηματικής καταβολής επιμερίζονται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.
Η είσπραξη των διμηνιαίων δόσεων θα γίνεται μαζί με τις αντίστοιχες τρέχουσες εισφορές.
Εκπρόθεσμη καταβολή δόσεων
Εάν ο ασφαλισμένος αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόμενη δόση μαζί με τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές δύναται να καταβάλει αυτές εντός τεσσάρων (4) μηνών ( ήτοι εντός δύο (2) δίμηνων ) από την ημερομηνία λήξης της εμπρόθεσμης καταβολής της παραπάνω δόσης και των αντίστοιχων τρεχουσών εισφορών. Στην περίπτωση αυτή, τα επόμενα ένα ή δύο δίμηνα, θα περιλαμβάνουν μόνο τις τρέχουσες εισφορές χωρίς ποσό δόσης. Τα δίμηνα που έχουν μόνο τρέχουσες εισφορές θα πρέπει απαραιτήτως να καταβληθούν εμπρόθεσμα διαφορετικά θα επέρχεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης.
Εάν η ταχυπληρωμή με την καθυστερούμενη δόση και τις αντίστοιχες τρέχουσες εισφορές εξοφληθεί μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων μηνών τότε η ρύθμιση θα συνεχισθεί και στην ταχυπληρωμή του επόμενου διμήνου θα συμπεριληφθεί η επόμενη διμηνιαία δόση, παρατείνοντας το 36μήνο τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της καθυστέρησης καταβολής της δόσης.
Η δυνατότητα καθυστέρησης καταβολής δόσεων και των αντίστοιχων τρεχουσών εισφορών παρέχεται μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.
Για να συνεχισθεί η ρύθμιση σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει, μετά από κάθε επιτρεπτή καθυστέρηση, οι ταχυπληρωμές που θα εκδοθούν για τα επόμενα τέσσερα (4) δίμηνα και οι οποίες θα έχουν δόσεις και τρέχουσες εισφορές να εξοφληθούν εμπρόθεσμα.
Ανακεφαλαιώνοντας:
- Εκπρόθεσμη καταβολή διμήνου με μόνο τρέχουσες εισφορές επιφέρει απώλεια της ρύθμισης.
- Επιτρέπεται μέχρι 3 φορές εκπρόθεσμη εξόφληση διμηνιαίας δόσης και των αντίστοιχων τρεχουσών εισφορών μέχρι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής.
- Μετά την καταβολή των εκπρόθεσμων δόσεων και των αντίστοιχων εισφορών θα πρέπει να εξοφληθούν εμπρόθεσμα τα επόμενα τέσσερα (4) δίμηνα που θα έχουν δόσεις και τρέχουσες εισφορές.

β2. Με χειρόγραφη ρύθμιση

Παρέχεται η δυνατότητα της τμηματικής εξόφλησης μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των πρόσθετων τελών χωρίς την καταβολή της προκαταβολής.
Η μηναία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Για να καθορισθεί το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης θα αφαιρείται από τη συνολική οφειλή το ποσοστό της έκπτωσης (20%) στα πρόσθετα τέλη.
Η κάθε μηναία δόση θα καταβάλλεται στην εσωτερική υπηρεσία του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος και θα πρέπει απαραιτήτως πριν την καταβολή αυτής να ελέγχεται η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών εισφορών μέσω της ταχυπληρωμής.
Ο ασφαλισμένος μπορεί να καθυστερήσει την εξόφληση δόσης μέχρι και τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες και να συνεχίσει την καταβολή της επόμενης κατά σειρά δόσης από τον επόμενο μήνα της καθυστερημένης εξόφλησης. Οι 36 μήνες εξόφλησης της ρύθμισης παρατείνονται τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της καθυστέρησης της καταβολής της δόσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι μετά την καθυστερημένη δόση πρέπει να καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών.3. Απώλεια δικαιώματος

Εάν ο ασφαλισμένος απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για ρύθμιση, μετά από ένα (1) χρόνο από την έκδοση της πρώτης απόφασης. Συγκεκριμένα απώλεια δικαιώματος επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Εφάπαξ εξόφληση

α ) Από τη μη καταβολή της συνολικής οφειλής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης.
β) Από τη μη καταβολή τρεχουσών εισφορών .

Τμηματική καταβολή

α) Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή τρεχουσών εισφορών
β) Από την μη εμπρόθεσμη καταβολή των τεσσάρων (4) επόμενων συνεχόμενων διμηνιαίων εισφορών και δόσεων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης.
γ) Από την μη εφάπαξ εξόφληση των τυχόν οφειλών που θα διαπιστωθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, δηλαδή εάν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση διαπιστωθούν οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή, θα πρέπει να εξοφληθούν εφάπαξ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έγγραφη ενημέρωση του ασφαλισμένου περί της οφειλής διαφορετικά θα υπάρχει απώλεια δικαιώματος συνέχισης αυτής(Υπουργική Απόφαση αριθ. πρ. Φ11321/7339/612/23-3-2010).
δ) Στην τέταρτη (4) εκπρόθεσμη καταβολή δόσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σε κάθε περίπτωση απώλειας δικαιώματος οι οφειλόμενες εισφορές καθίστανται άμεσα απαιτητές στο σύνολο τους και υπολογίζονται με το τρέχον κάθε φορά ασφάλιστρο και τα αντίστοιχα προβλεπόμενα τέλη καθυστέρησης και λοιπές επιβαρύνσεις.4. Χορήγηση βεβαίωσης ταμειακής ενημερότητας

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θεωρείται ότι έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση μετά την έκδοση της απόφασης.
Στους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση κατά τα ανωτέρω χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν 3833/2010 διάρκειας ενός (1) μηνός ( ως συνημμένο υπόδειγμα).

5. Θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας.

Για τους ασφαλισμένους που θα υπαχθούν στην ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν 3833/2010, το βιβλιάριο ασθενείας θα θεωρείται αρχικά με την υποβολή της αίτησης για ένα τρίμηνο, στην συνέχεια δε ανά τρίμηνο, υπό την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων.

6. Υποψήφιοι συνταξιούχοι.

Για τον τρόπο αντιμετώπισης των ασφαλισμένων που θα υπαχθούν στην ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν 3833/2010 και θα υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση σύνταξης, θα ακολουθήσουν οδηγίες από την αρμόδια Δ/νση Παροχών Συντάξεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επεξεργάζεται το πρόγραμμα των μηχανογραφικών και χειρόγραφων ρυθμίσεων. Τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παραλαμβάνουν αιτήσεις ασφαλισμένων για υπαγωγή στην ρύθμιση. Για τις μηχανογραφικές ρυθμίσεις η απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλην όμως θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας στον ασφαλισμένο διάρκειας ενός (1) μηνός ως συνημμένο υπόδειγμα. Ενώ για τις χειρόγραφες θα εκδίδεται η απόφαση σύμφωνα τα ανωτέρω, με την υποχρέωση καταχώρησης αυτής μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των χειρόγραφων ρυθμίσεων.
2. Για την εφαρμογή των όσων ορίζει η παρ. 7 εδάφιο β θα ακολουθήσουν οδηγίες μετά τις διευκρινήσεις που θα δοθούν από το αρμόδιο Υπουργείο.
Εφιστούμε την προσοχή σας για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω και για την σωστή ενημέρωση των ασφαλισμένων.
Της παρούσης να λάβουν ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι στην μονάδα σας.

Συν/να :1. Το άρθρο 19 του Ν 3833/2010
2. Η αριθ. πρ. Φ11321/7339/612/23-3-2010 Υπουργική Απόφαση
3. Υπόδειγμα βεβαίωσης του άρθρου 19 του Ν 3833/2010
4.Υπόδειγμα απόφασης χειρόγραφης ρύθμισης σε δόσεις
5. Υπόδειγμα απόφασης εξόφλησης οφειλομένων εισφορώνΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Ι. ΜΑΡΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν 3833/2010
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Α. Με εφάπαξ εξόφληση

1.Πρέπει να εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής μέχρι το τέλος του επόμενου από την έκδοση της απόφασης μήνα.
2. Αν από την έκδοση της απόφασης και μέχρι την εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικού ποσού προκύψουν τρέχουσες εισφορές, αυτές πρέπει να πληρωθούν εμπρόθεσμα.

Β. Εξόφληση με δόσεις

Μετά την αίτηση για ρύθμιση ταχυπληρωμές που λήγουν με μόνο τρέχουσες εισφορές πρέπει να εξοφληθούν εμπρόθεσμα.

Εάν οι δόσεις συνεισπράττονται μηχανογραφικά μαζί με τις τρέχουσες εισφορές:
- μπορεί να καθυστερήσει η εξόφληση ταχυπληρωμής που έχει τρέχουσα εισφορά και δόση μέχρι τέσσερις (4) μήνες.
- μετά την επιτρεπτή εξόφληση της καθυστερούμενης δόσης οι επόμενες τέσσερις (4) διμηνιαίες δόσεις θα πρέπει να εξοφληθούν εμπρόθεσμα
- δίνεται η δυνατότητα καθυστέρησης μέχρι τριών (3) διμηνιαίων δόσεων αρκεί να τηρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω.

Εάν οι δόσεις εξοφλούνται κάθε μήνα στο Περιφερειακό Τμήμα ( μη μηχανογραφική ρύθμιση) :
- μπορεί να καθυστερήσει η εξόφληση μιας δόσης μέχρι και τέσσερις μήνες (4), όμως οι επόμενες οχτώ (8) μηνιαίες δόσεις πρέπει να εξοφληθούν κανονικά.
- Είναι επιτρεπτή η καθυστέρηση μέχρι και τριών (3) δόσεων αρκεί να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

Αν δεν ακολουθηθούν οι ανωτέρω οδηγίες η ρύθμιση θα διακοπεί.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα νέας υπαγωγής στη ρύθμιση ένα χρόνο μετά την έκδοση της απόφασης.


Τρίτη, Μαρτίου 23

Τον Τάσο Πρωτοψάλτου φιλοξένησαν τα μέλη τής «Λέσχης Ανάγνωσης» τής Κυριώτισσας.

Ο Τάσος Πρωτοψάλτου , στη Λέσχη Ανάγνωσης τής Κυριώτισσας

Τον Τάσο Πρωτοψάλτου φιλοξένησαν τα μέλη τής «Λέσχης Ανάγνωσης» τής Κυριώτισσας.

Ο πολύπλευρος καλλιτέχνης μίλησε για τις σύγχρονες μορφές και έννοιες τής Τέχνης, κάνοντας ιδιαίτερες αναφορές στις σχέσεις της σύγχρονης Σκηνογραφίας με πειραματικές μορφές Εικαστικών Τεχνών όπως η Τέχνη της Εγκατάστασης και η Τέχνη της Performance καθώς και θεωρητικές προσεγγίσεις στο μεταδραματικό θέατρο και στη στενή του σχέση με την performance, ενώ, παράλληλα, παρουσίασε τα έργα του:

Οff-Reality, Eγκατάσταση, 2000

Αbout Homes, Θεατρική Περφόρμανς, 2001

King Lear in 360°, Σκηνογραφική μελέτη, 2003

Stageland Project : H Σκηνογραφία ως Δράση, Ερευνητικό Πρόγραμμα, 2003-2004

Μeeting#1, Θεατρική Περφόρμανς, 2004

Personal Mythologies: The Dress Fiction, Περφόρμανς, 2005

Magnetico, Παράσταση, Όπερα της Φλωρεντίας, 2005

Ravani, Περφόρμανς, 2006

Ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη της Λέσχης.

Ο Τάσος Πρωτοψάλτου γεννήθηκε τo 1980 στη Βέροια. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Σκηνογραφίας της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας. Kατά τη διάρκεια των σπουδών του κατείχε την Κρατική Υποτροφία Α.R.D.S.U. του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας.

Ως υπότροφος της Εθνικής Σχολής Κινηματογράφου της Ρώμης και του Sannio Film Festival παρακολούθησε το μεταπτυχιακό campus Σκηνογραφίας και Ενδυματολογίας για τον Κινηματογράφο.

To έργο του περιλαμβάνει σκηνογραφία/ενδυματολογία για θέατρο, χορό, όπερα και πειραματικές μορφές παραστατικών τεχνών, εγκαταστάσεις, performances, video. Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με την Ομάδα Θεάτρου Απάνοιξη στη Βέροια, με την ομάδα Workhorse Productions στο Λονδίνο, το WSA Theatre του Λονδίνου, το Τeatro Studio της Φλωρεντίας, την Όπερα της Φλωρεντίας, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.To 1999 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 9η Biennale Nέων Καλλιτεχνών στη Ρώμη και το 2003 την Ελλάδα και την Ιταλία στη 10η Διεθνή Έκθεση Σκηνογραφίας «PQ 03» στην Πράγα στο τμήμα των Νέων Σκηνογράφων. Το 2002 επιμελήθηκε τον τομέα Performance/Θέατρο/Χορός στα πλαίσια του διεθνούς γεγονότος σύγχρονης Τέχνης "FREES(H)OUT!" στο Prato της Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος 2003/2004 επιμελήθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα «Η Σκηνογραφία ως Δράση» στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας στα πλαίσια της διπλωματικής του διατριβής. Το 2005 βραβεύτηκε με έπαινο Ποιότητας από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας για το σύνολο της διπλωματικής του διατριβής. Το 2007 συμμετείχε στην 1η Βiennale Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης.

Τα διδακτικά και ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τομείς όπως η Οπτική Δραματουργία, Σκηνογραφία, Ενδυματολογία, Πειραματικές Μορφές Εικαστικών και Παραστατικών Τεχνών, Διαεπιστημονική Καλλιτεχνική Πρακτική. Έχει παρουσιάσει το ερευνητικό και θεωρητικό του έργο σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει συνεργαστεί με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Από το 2005 συνεργάζεται ως επισκέπτης καθηγητής με το Τμήμα Σκηνογραφίας της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας και από το 2009 με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας όπου διδάσκει Σκηνογραφία και Ενδυματολογία.

H Διδακτορική του διατριβή διαπραγματεύεται τις σχέσεις της σύγχρονης Σκηνογραφίας με πειραματικές μορφές Εικαστικών Τεχνών όπως η τέχνη της εγκατάστασης και η performance.

Μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου της Unesco και του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών της Ελλάδος.


Σάββατο, Μαρτίου 20

Η ΑΝΝΑ ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΣΤΗ ΓΚΑΛΕΡΙ ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ


Η γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ( Αγ. Α ντωνίου 26- Βέροια)το Σάββατο 20 Μαρτίου 2010, στις 8μ.μ. εγκαινιάζει την έκθεση γλυπτικής της Άννας Σπάρταλη. Τα υλικά της; Νήματα, πανιά, χάντρες, μαλλί, καλώδια….σε μια απίστευτη ερωτική πλοκή.


Η Άννα Σπάρταλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στην σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Για πολλά χρόνια εργάστηκε ως φωτογράφος. Συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και πραγματοποίησε τέσσερεις ατομικές εκθέσεις. 1998 Αίθουσα Τέχνης Δ. Νεάπολης ΄΄φυσικά΄΄, Θες/νίκη, 2001 Αίθουσα Τέχνης ΄΄Φλέμινγκ΄΄, Θες/νίκη, 2004 Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο ΄΄εικαστικά νήματα΄΄, Θες/νίκη, 2007 Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θες/νίκη.

Παράλληλα εξέδωσε διηγήματα στα λογοτεχνικά περιοδικά ΄΄Ρεύματα΄΄ και ΄΄Τραμ΄΄ , τα διηγήματα ΄΄Λίγο πριν από τον γάμο΄΄ Εκδόσεις ΄΄ΆΓΚΥΡΑ΄΄ 2004 και το μυθιστόρημα ΄΄Γερνάνε οι Γοργόνες; Εκδόσεις ΄΄ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ΄΄ 1996. Διδάσκει καλλιτεχνικά στην Μέση Εκπαίδευση

Στην παρούσα έκθεση η Άννα Σπάρταλη χωρίς να καταπιέζει την εκρηκτική της προσωπικότητα παρουσιάζει έργα απόλυτα βιοματικά. Τα βελόνια και τα τσιγγελάκια στα χέρια της παίρνουν τη θέση των πινέλων και δημιουργούν, στο χώρο,τα δικά της τεχνουργήματα που προκύπτουν από τις πρωταρχικές της μνήμες. Δίχως ωστόσο να πιστεύει στη γυναικεία τέχνη. Με την ίδια αξιοσύνη θα μπορούσε αντίστοιχα να φτιάχνει έργα με ατσάλι και φωτιές.

Την Σπάρταλη, την ενδιαφέρει να έχει, όσο γίνεται πιο ξεκάθαρη εικόνα του παζλ, που σταδιακά πυκνώνει μέσα της από τα κομμάτια της καθημερινής της αγωνίας. Την απασχολεί η στιγμή που η φύση ξεδιπλώνει τον ερωτικό της οίστρο για το θαύμα της γονιμότητας και όχι της γήρανσης. Ξεχωρίζει, περιγραφικά, ίσως και εξπρεσιονιστικά, με το μεγεθυντικό φακό, όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβάλουν σε τούτη τη στιγμή.

Τα νήματα, οι χάντρες, το μαλλί και τα καλώδια έχουν μια ευελιξία, μια πλαστικότητα και μια απτικότητα που από τη μια κάνουν την διαδικασία κατασκευής πολύ σημαντική και από την άλλη λειτουργούν παράλληλα προς τα φυσικά υλικά, χωρίς να είναι εύθραυστα ή φθαρτά.

Διάρκεια έκθεσης: 20 Μαρτίου – 17 Απριλίου 2010

Ώρες λειτουργίας: Τρ.- Πέμ.-Παρ. 17:00 – 21:00 , Τετ.-Σάβ. 10:00- 14:00 (και με ραντεβού)

Η Σοφία Ράλλη, συμμετείχε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες , και είχε μια αξιοπρεπή παρουσία
Στην επίσημη Τελετή Υποδοχής της Ελληνικής ομάδας στο Ολυμπιακό Χωριό της καναδικής πόλης, με τη συμμετοχή όλων των μελών της αποστολής είχαμε την έπαρση της Ελληνικής σημαίας και την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου, ενώ ο Αρχηγός της αποστολής κ. Βασίλης Κατσώρας αντάλλαξε δώρα με τους Δημάρχους των Ολυμπιακών Χωριών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και περίπου σαράντα προσκεκλημένοι από την Ελληνική ομογένεια του Καναδά, με επικεφαλής τον Έλληνα Πρόξενο της Ελλάδας στο Βανκούβερ κ. Γ. Αϋφαντή που είναι και ο Ολυμπιακός μας Ακόλουθος.
Στη συνέχεια η Ελληνική Αποστολή συναντήθηκε με την Ελληνική ομογένεια του Βανκούβερ.
Στα αγωνιστικά , η αυλαία των αγώνων έγινε το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.
Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα , από το WHISTLER του VANCOUVER , στον Καναδά , η Σοφία Ράλλη , αθλήτρια από την Νάουσα , παρουσίασε ένα θετικό απολογισμό .
Η Σοφία Ράλλη, συμμετείχε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες , και είχε μια αξιοπρεπή παρουσία .
Κατέλαβε την 53η θέση στην Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση και την 47η θέση στο SLALOM , θέσεις που χαρακτηρίζονται πολύ καλές για τα Ελληνικά δεδομένα
Σίγουρα μας έκανε όλους περήφανους στην Ελλάδα στην Ημαθία στην Νάουσα.
Ευχόμαστε η συμμετοχή της στους αγώνες Ελληνικούς και Διεθνείς να είναι με διακρίσεις .. και την περιμένουμε στους επόμενους Ολυμπιακούς για ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις