Δευτέρα, Ιουλίου 26

Τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών - Ανιση μεταχείριση ραδιοφωνικών σταθμών Περιφέρειας

Προς: Τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κ. Ιωάννη Λασκαρίδη
Κοινοποίηση:
- Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Γεώργιο Παπανδρέου
- Την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων
- Τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση
- Τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα
- Τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Λεωνίδα Κανέλλο


Θέμα: Τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών - Ανιση μεταχείριση ραδιοφωνικών σταθμών Περιφέρειας


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Διαπιστώνοντας την επιμονή του Συμβουλίου Σας να καλεί σε ακρόαση ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελληνικής Περιφέρειας για παραβίαση τεχνικών χαρακτηριστικών εκπομπής (εκπομπή από άλλη συχνότητα, δεύτερο κέντρο κλπ.), παρότι το ΕΣΡ, σύμφωνα με τον ν. 3431/2006 ΔΕΝ έχει αρμοδιότητα ελέγχου για θέματα που αφορούν στον έλεγχο της χρήσης του φάσματος συχνοτήτων, θέτουμε υπ όψιν Σας τα ακόλουθα:Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3γ του ν. 3592/2007, ο ραδιοφωνικός σταθμός «υποχρεούται να εκπέμπει το σήμα του από συγκεκριμένο ήσυγκεκριμένα σημεία εκπομπής....». Αντίστοιχα, το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2328/1995 ορίζει ότι «η εκπομπή θα πραγματοποιείται από ορισμένη ή ορισμένες θέσεις». Επίσης, το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 του ν. 3592/2007, ορίζει ότι: «2. Η τοπικότητα των ραδιοφωνικών σταθμών προσδιορίζεται με βάση τη γεωγραφική περιοχή, που καλύπτουν τα κέντρα εκπομπής, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (ισχύς εκπομπής κλπ.), όπως προβλέπονται στους Χάρτες Συχνοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύουν. 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο Χάρτης Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής. Ειδικότερα, καθορίζονται [...], οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, ο νομός/γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής [...]». Συνεπώς, από καμία διάταξη νόμου δεν επιβάλλεται ο περιορισμός της εκπομπής από ένα μόνο κέντρο. Αντίθετα, από τη συνδυασμένη ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, όχι μόνο επιτρέπεται η εκπομπή ενός ραδιοφωνικού σταθμού από δύο ή περισσότερες θέσεις, εντός του νομού τον οποίο οφείλει κατά την άδειά του να καλύπτει, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό επιβάλλεται (πρβλ. και ΣτΕ (ΕΑ) 130/2007, ΜονΠρωτΚατερίνης 1510/2003. Βλ. και την υπ αριθ. 568/21/2010 απόφαση της ΕΕΤΤ, στην οποία εκφράζεται η άποψη ότι η εκπομπή από δεύτερο σημείο θα πρέπει να γίνει ανεκτή υπό τον όρο ότι γίνεται στην ίδια συχνότητα και με σκοπό την κάλυψη της γεωγραφικής περιφέρειας στην οποία εκπέμπει ο σταθμός). Αντίστοιχα, η άποψη του Συμβουλίου Σας σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 53 του ν. 2778/1999, ότι δηλαδή οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δικαιούνται να εκπέμπουν από τη συχνότητα και τη θέση εκπομπής από τις οποίες εξέπεμπαν την 1-1 1-1999, πέραν του ότι έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα, δεν έχει σαφές έρεισμα στο νόμο και αμφισβητείται πλέον από το Συμβούλιο της Επικρατείας [πρβλ. την υπ αριθ. 2626/2009 απόφαση του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε ότι κατά το άρθρο 53 του ν. 2778/99, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται «να εκπέμπουν μόνον από ωρισμένην συχνότητα ή δέσμην συχνοτήτων, η οποία εν τοις πράγμασιν είναι εκείνη, εις την οποίαν εξέπεμπον κατά την χορήγησιν της βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας κατά το άρθρον 53 του ν. 2778/99].
Παρά τα ανωτέρω, σε αντίθεση με την πρακτική που τηρείτε έναντι των ραδιοφωνικών σταθμών του Νομού Αττικής, συνεχίζετε να επιβάλλετε κυρώσεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Περιφέρειας, δημιουργώντας καταστάσεις ανισότητας, προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, υποτιμώντας το γεγονός ότι σε πολλές παραμεθόριες περιοχές της χώρας μας ακούγονται τα ραδιόφωνα των γειτονικών χωρών (Τουρκίας, Σκοπίων, Ιταλίας κλπ.) και όχι τα ελληνικά. Το ζήτημα το είχαμε θέσει και με παλαιότερο έγγραφό μας. Με την παρούσα επανερχόμαστε, παραθέτοντας τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες διαφορετική μεταχείριση των σταθμών της Περιφέρειας δεν έχει έρεισμα στο νόμο και, υπό αυτήν την έννοια, δημιουργεί ευθύνες του Συμβουλίου Σας. Ειδικότερα:
Όπως γνωρίζετε, στο Νομό Αττικής είχαν χορηγηθεί με ισάριθμες αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 35 άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού. Οι πρώτες 20 άδειες εκδόθηκαν το 2001 και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ (τεύχος Β) υπ αριθ. 631/2001 και οι υπόλοιπες 15 εκδόθηκαν το 2002 και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ (τεύχος Β) υπ αριθ. 304/2002. Η διάρκεια των παραπάνω αδειών ήταν, σύμφωνα με το νόμο, 4 έτη. Ωστόσο, με την υπ αριθ. 2952/2004 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν οι 15 άδειες που είχαν χορηγηθεί το 2002 και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση. Το ΕΣΡ ουδέποτε εξέδωσε, ως όφειλε, νέες πράξεις. Το 2005 έληξε και η ισχύς των πρώτων 20 αδειών. Ενόψει αυτών - και προς διασφάλιση της προσωρινής νομιμότητας των ραδιοφωνικών σταθμών του Νομού Αττικής - ψηφίστηκε η μεταβατική διάταξη της παραγράφου 29 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005, με την οποία αφενός παρατάθηκε η ισχύς των αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών (των 20 δηλαδή αδειών που δεν ακυρώθηκαν με απόφαση του ΣτΕ) και αφετέρου προβλέφθηκε ότι έως τη δημοσίευση νέας προκήρυξης « θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του Νομού Αττικής, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του Νομού Αττικής, υπό τις ακόλουθες σωρευτικά προϋποθέσεις: i) εφόσον αποδεδειγμένα λειτουργούσαν την 31.12.2004, ii) ο φορέας τους υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία που προκηρύχθηκε με τις υπ αριθμ. 1430/9.12.1996 και 4925/Ε/21.2.2001 αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε . και iii) την 31.12.2004 ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα στο φορέα που είχε υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του προηγούμενου εδαφίου ».
Συνεπώς, οι άδειες των ραδιοφωνικών σταθμών του Νομού Αττικής δεν βρίσκονται σε ισχύ (αφού άλλες έληξαν και η ισχύς τους παρατάθηκε προσωρινά και άλλες ακυρώθηκαν με δικαστική απόφαση πρβλ. και την εισηγητική έκθεση του ν. 3592/2007, σελ. 1) και οι σταθμοί του Νομού Αττικής λειτουργούν δυνάμει της παραπάνω μεταβατικής διάταξης του ν. 3310/2005, η οποία είναι απολύτως αντίστοιχη της διάταξης του άρθρου 53 του ν. 2778/1999. Εξάλλου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κατ εφαρμογήν του άρθρου 12 παρ. 29 του ν. 3310/2005, νομιμοποιήθηκαν και άλλοι 6 σταθμοί (πέραν των 35), με μόνο κριτήριο τη λειτουργία τους την 31/12/2004. Αντιθέτως, στην Περιφέρεια υπάρχουν πολλοί σταθμοί οι οποίοι λειτουργούν δυνάμει αδείας, χορηγηθείσας κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 25/1988, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα σε ισχύ.
Εξάλλου, το άρθρο 5 παρ. 7β του ν. 3592/2007 εισάγει κατά ενιαίο τρόπο (για όλους τους νομούς της χώρας) την έννοια των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ορίζοντας ότι: «Ως νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί νοούνται αυτοί που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 25/1988 (ΦΕΚ 10 Α΄), των άρθρων 6 και 7 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει και του άρθρου 24α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και αυτοί που θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α΄), της παρ. 29 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄), της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3444/2006 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, όπως ισχύουν».
Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν υφίσταται κανένας λόγος διαφορετικής μεταχείρισης των ραδιοφωνικών σταθμών του Νομού Αττικής, σε σχέση με τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αφού και για τις δύο κατηγορίες ισχύουν μεταβατικές ρυθμίσεις προσωρινού χαρακτήρα, η δε από μέρους σας διακριτική μεταχείριση συνιστά παράβαση των ανατεθειμένων στο Συμβούλιό Σας καθηκόντων, σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Η Ενωσή μας έχει καταγράψει τα προβλήματα που δημιουργούνται από την παράταση ισχύος των μεταβατικών ρυθμίσεων, ζητώντας από την Πολιτεία (αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Δικτύων) να παρέμβει για την εξεύρεση λύσεων μέχρι την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων. Μέχρι τότε ζητούμε το αυτονόητο, δηλαδή η λήψη των αποφάσεών Σας να γίνονται κατ εφαρμογήν της αρχής τη ίσης μεταχείρισης και με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών. Καλούμε δε τον Πρωθυπουργό της χώρας, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και τους αρμόδιους Υπουργούς να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το Σύνταγμα, προστατεύοντας τα αγαθά της ενημέρωσης και του πολιτισμού, αλλά και την εθνική αναγκαιότητα να ακούγονται σε όλες τις περιοχές της χώρας ελληνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος Α. Γρηγορόπουλος --- Γεν. Γραμματέας Κ. Τσίγκας

Δεν υπάρχουν σχόλια: