Σάββατο, Φεβρουαρίου 6

ENAE-ΑΠΟΦΑΣΗ 14ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΑΕ


Η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 4, 5 & 6 Φεβρουαρίου 2010, με θέμα:
- Διοικητική Μεταρρύθμιση - Αποφασίζει και Διεκδικεί τα ακόλουθα:
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Κατ’ αρχήν θεωρούμε θετική και επικροτούμε την έναρξη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση στη χώρα μας, που αποτελεί πάγια θέση των συνεδρίων μας από το 2007.
Είναι αναγκαίο προκειμένου να προχωρήσει η σχεδιαζόμενη, με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», μεταρρύθμιση να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την στοιχειώδη επιτυχία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Γι΄αυτό θεωρούμε ότι το πλαίσιο στην τελική διαμόρφωσή του πρέπει να οδηγεί:

1. Στον προσδιορισμό του ρόλου της Κεντρικής Διοίκησης (Κράτος – Στρατηγείο)

2. Στον απόλυτο προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των επιπέδων Αυτοδιοίκησης και την οριοθέτηση της συνεργασίας των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης

3. Στην κοστολόγηση των αρμοδιοτήτων και την εξασφάλιση των αντίστοιχων πόρων οι οποίοι θα καταγράφονται στον προϋπολογισμό του 2011

4. Στη δημιουργία χάρτας ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό, αφού υπολογιστεί με βάση το διάγραμμα ροής των υποθέσεων σε κάθε επίπεδο Αυτοδιοίκησης. Αναγκαία είναι η διαμόρφωση ενιαίου μισθολογίου για τη διόρθωση των μισθολογικών ανισοτήτων στους εργαζομένους καθώς και σύσταση οργανισμού διάρθρωσης και λειτουργίας των νέων υπηρεσιακών μονάδων

5. Στη διασφάλιση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της αιρετής Περιφέρειας μέσα από το ΕΣΠΑ (Περιφερειακά και Τομεακά Προγράμματα σε ενιαία αναπτυξιακή λογική), Δημόσιες επενδύσεις κ.λ.π.

6. Στη δημιουργία Ταμείου Σύγκλισης για άμβλυνση υπαρκτών τοπικών ανισοτήτων

7. Στη σύνταξη του Κώδικα Περιφερειακών Αυτοδιοική σεων εντός του 2010

8. Στη διασφάλιση των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων από Ανεξάρτητη Αρχή που θα ελέγχει τη νομιμότητα και όχι τη σκοπιμότητα

9. Στη σύσταση χάρτας περιουσιακών στοιχειών για την πλήρη αξιοποίησή τους

10. Στην κατοχύρωση της καταστατικής θέσης των αιρετών

11. Στη διαμόρφωση συνθηκών άμεσης αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των Νομαρχιών σήμερα

12. Στη διαμόρφωση πολιτικών αρχών για τη δημιουργία ισχυρών νησιωτικών πόλων στα νησιωτικά συμπλέγματα και την αξιοποίηση των ορεινών όγκων.

Καλούμε την Κυβέρνηση άμεσα να αποσαφηνίσει και να εξειδικεύσει τη θέση της για τις αρμοδιότητες, τους πόρους και το προσωπικό των Π.Α.

Δηλώνουμε ότι το Συνέδριο παραμένει ανοιχτό έως την κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου.

Επιβεβαιώνουμε τις αποφάσεις των Συνεδρίων της Δράμας (2007) και της Αθήνας (2008).

Η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου απαιτεί διαφοροποιημένο μοντέλο διοίκησης και αυτοδιοίκησης και ειδικές πολιτικές.

Οι αποφάσεις μας με τα παραρτήματα αυτών θα αποσταλούν στον Πρωθυπουργό, στα Μέλη της Κυβέρνησης, στους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.


ΙΙ. ΑΡΧΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

Διοικητική Μεταρρύθμιση με πλήρη ανατροπή της κατεστημένης δομής με ριζικό και δημοκρατικό μετασχηματισμό που αφορά όλο το Κράτος.

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο στην Αυτοδιοίκηση.

Ο όρος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» οφείλει να αναφέρεται στη ριζική αλλαγή των δομών του Κράτους και στην αναδιάταξη της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

Οφείλει να είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διοικητικής ανασυγκρότησης της χώρας που θα διαπερνά κάθετα και οριζόντια όλα τα επίπεδα της διοίκησης, κεντρικής και περιφερειακής.

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση να καθορίζει με σαφήνεια και σύγχρο νο πνεύμα τη θέση και το ρόλο και των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης στο γενικότερο διοικητικό σύστημα και να υπακούει στις αρχές της επικουρικότητας, της αποκέντρωσης των εξουσιών του κεντρικού Κράτους προς την Αυτοδιοίκηση, του περιορισμού της γραφειοκρατίας και της συνεχούς προσαρμοστικότητας στις ραγδαίες μεταβολές που συμβαίνουν διεθνώς και έχουν άμεση αντανάκλαση στη χώρα.2.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – TΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ν.Α.


Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

Την ταυτόχρονη γενική Φορολογική Μεταρρύθμιση με σκοπό να εξασφαλιστούν σταθεροί, μόνιμοι και δυναμικοί πόροι για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα αντιστοιχούν στο κόστος της άσκησης του εύρους των αρμοδιοτήτων της.
Ξεκάθαρο είναι ότι αυτό γίνεται χωρίς την περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση της κοινωνίας, με απλή αναδιανομή – ανακατανομή των υφισταμένων φορολογικών εσόδων.

Οι πόροι της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, να έχουν ως εξής:

I.Ποσοστό 15% από τα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (ΦΕΦ&ΝΠ).
II. Ποσοστό 15% από τα έσοδα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
III.Ποσοστό επί του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων ή του όποιου -υπό θέσπιση- φόρου αφορά την ακίνητη περιουσία (για παράδειγμα επί του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας).
IV.Καθορισμό νέου ΚΑΠ με το όνομα «Πόρος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας», οριζόμενος στο 30% του φόρου καπνού.
V.Απόδοση στις Π.Α., εξ ολοκλήρου (100%) όλων των προστίμων, που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες τους.
VI.Καθορισμό «Πόρου Ποιότητας Ζωής» σε ποσοστό 1,5 % από την ισχύουσα Φορολογία Εισοδήματος (πλέον του προαναφερθέντος ποσοστού 15%) για δράσεις, που θα σχετίζονται αποκλειστικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

VII.Περιέλευση των πόρων :
1.Του 10% του φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ).
2.Του 4,5% επί των τελών ταξινόμ ησης και μεταβίβασης στα επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης και δημοσίας χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
3.Του συνόλου των αποδιδόμενων στο Δημόσιο τελών διενέργειας Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων.

VIII.Θέσπιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος.

Για την άμβλυνση των τοπικών ανισοτήτων και την επίτευξη της εθνικής και κοινωνικής συνοχής να συσταθεί ταμείο, που θα λειτουργεί ως ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ.

Τέλος, μέχρι το πέρας της τρέχουσας νομαρχιακής περιόδου, να θεσπιστεί διά νόμου και να καταβληθεί το σύνολο των οικονομικών εκκρεμοτήτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ τυχόν εκκρεμότητες που θα ανακύψουν μετά το πέρας της θητείας μας (31.12.2010) και αφορούν αυτή τη χρονική περίοδο να αναληφθούν πλήρως και πληρωθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και να μην επιβαρύνουν τον νέο Περιφερειακό θεσμό.

Να επιλυθούν τα τρέχοντα προβλήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

Στο νέο Διοικητικό σχήμα να επανακαθοριστεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων και να κατανεμηθεί μεταξύ Κράτους και επιπέδων Αυτοδιοίκησης.

Το κεντρικό κράτος να μετασχηματιστεί από συγκεντρωτικό σε επιτελικό, με εξουσίες που αφορούν αποκλειστικά τη χάραξη αξόνων εθνικής πολιτικής, με αρμοδιότητες περιορισμένες στους τομείς Εξωτερικής Πολιτικής, Εθνικής ‘Αμυνας, Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης.

Αρμοδιότητες, που δεν μπορούν εκ του Συντάγματος να ασκηθούν από την Αυτοδιοίκηση να παραμείνουν στις αποκεντρωμένες δομές του Κράτους (Γενικές Διοικήσεις) μέχρι την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, οπότε οι δομές αυτές να καταργηθούν και το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους να περιέλθει στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση όπως έχει εξαγγελθεί.

Όλες οι άλλες αρμοδιότητες, αποσαφηνισμένες και εξειδικευμένες, να κατανεμηθούν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, στη βάση ενός νέου δημοκρατικού προγραμματισμού, να δια θέτει αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση, με σκοπό την ολόπλευρη (οικονομική-κοινωνική-πολιτιστική) ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

O αναπτυξιακός ρόλος της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ισχυρό συμπλήρωμα την άσκηση δημόσιων πολιτικών προνοιακού χαρακτήρα, να συνοψιστεί στους ακόλουθους άξονες αρμοδιοτήτων:

1.Τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της ανάπτυξης της Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΠΑ 2007-2013 και των λοιπών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
2.Την εφαρμογή των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων (εθνικών και ευρωπαϊκών).
3.Την εξειδίκευση και εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο των δημόσιων πολιτικών για την προστασία του Περιβάλλοντος.
4.Την κατασκευή, τον έλεγχο της κατασκευής και τη συντήρηση δημοσίων έργων.
5.Την εφαρμογή των προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας.
6.Την εφαρμογή μέτρων μεταναστευτικής πολιτικής.
7.Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για το εμπόριο και την προστασία του καταναλωτή.
8.Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για τη βιομηχανία.
9.Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
10.Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για την δημόσια υγεία και τη λήψη προληπτικών μέτρων.
11.Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για την κοινωνική συνοχή και πρόνοια

4. ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Διακηρύσσουμε:

Είναι αναγκαία η άμεση θέσπιση κριτηρίων με αντικειμενικούς δείκτες και μεταβλητές (π.χ. κριτήρια πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά - αναπτυξιακά, γεωγραφικά, πολιτιστικά και ιστορικά κλπ), για τον εδαφικό σχεδιασμό – οριοθέτηση των νέων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.

Η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση να μελετηθεί ενδελεχώς σε συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς φορείς.


5. ΚΩΔΙΚΑΣ Π.Α. - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ –ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διακηρύσσο υμε και Διεκδικούμε:

Τη θέσπιση αμέσως με την ψήφιση του νόμου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση:

1.Κώδικα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (με αναγκαίο λεπτομερειακό περιεχόμενο: Σύσταση – Σκοπός – Αρμοδιότητες Π.Α./ Όργανα – Εκλογή τους/ Εκλογικό Σύστημα/ Αρμοδιότητες και λειτουργία Οργάνων/Εποπτεία πράξεων /Ευθύνες Οργάνων/ Νομικά Πρόσωπα-Επιχειρήσεις /’Εσοδα – Οικονομική Διοίκηση και Διαχείρηση /Περιουσία /’Εργα-Προμήθειες / Οργάνωση Υπηρεσιών / Σύσταση Νομικού Προσώπου για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή και εκπροσώπηση των Π.Α. κλπ)

2. Στη δημιουργία χάρτας ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό αφού υπολογιστεί με βάση το διάγραμμα ροής των υποθέσεων των επιπέδων Αυτοδιοίκησης. Αναγκαιότητα η διαμόρφωση ενιαίου μισθολογίου για τη διόρθωση των μισθολογικών ανισοτήτων στους εργαζομένους καθώς και η σύσταση οργανισμού διάρθρωσης και λειτουργίας των νέων υπηρεσιακών μονάδων.

3.Κανονισμών Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων (με αναγκαίο λεπτομερειακό περιεχόμενο: σύγκληση, λειτουργία, δικαίωμα και χρόνος ομιλίας αγορητών, απαρτία και λήψη αποφάσεων, τήρηση πρακτικών, υποχρεώσεις μελών, τήρηση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων λήψης αποφάσεων κλπ)

4.Προτύπου Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (με αναγκαίο λεπτομερειακό περιεχόμενο: υπηρεσιακές μονάδες, διάρθρωση σε οργανικές μονάδες, τίτλος, αρμοδιότητες και έδρα κάθε μονάδας, οργανικές θέσεις προσωπικού κατά κατηγορίες, με βάση τη ροή, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού κλπ).


6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διακηρύσσουμε:

Για την επιτυχία του νέου θεσμού είναι αναγκαία η συγκρότηση και η χρηματοδότηση ενός πλήρους και λεπτομερούς Επιχειρησιακού Σχεδίου Εφαρμογής που θα λύνει όλα τα προβλήματα μετάβασης στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του τρέχ. έτους, διαφορετικού και εξειδικευμένου για κάθε δευτεροβ άθμιο ΟΤΑ.


7. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

Η καταστατική θέση των εκλεγμένων στις Π.Α. να ακολουθεί τις ακόλουθες αρχές:

1.Να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων που προκύπτουν από τη δημοκρατική τους νομιμοποίηση με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ).


2.Να διασφαλίζει την ομαλή επαγγελματική τους εξέλιξη και επανένταξη στο επάγγελμά τους, μετά το πέρας της λαϊκής εντολής, χωρίς απώλεια των δικαιωμάτων τους (εργασιακών και ασφαλιστικών).
3.Να διευκολύνεται η άσκηση του έργου τους, με τη χορήγηση επαγγελματικών (ειδικών) αδειών και από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εργασίας.
4.Να διασφαλίζει τα δικαιώματα των αιρετών στη διαρκή επιμόρφωση
5.Να προβλέπει αυτοτελή πρόσθετη κοινωνική ασφάλιση και υγειονομική κάλυψη, με αντίστοιχο δικαίωμα αυτοτελούς συνταξιοδότησης και με προσμέτρηση του χρόνου της εντολής (αξιώματος) στον επαγγελματικό, ασφαλιστικό τους φορέα.

Να επιλυθούν θέματα που αφορούν την καταστατική θέση των αιρετών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.


8. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Α.

Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

Για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων να επιλυθούν τα ακόλουθα θέματα:

1.Οι Π.Α. να στελεχωθούν με εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό.
2.Να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης με στόχο την έγκαιρη στελέχωση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι την 01.01.2011.
3.Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί άμεσα ενιαίο μισθολόγιο σε Δημόσιο και ΟΤΑ με στόχο να καταργηθούν οι μισθοί πολλαπλών ταχυτήτων μέσω επιδοματικών πολιτικών.
4.Να θεσμοθετηθεί Κώδικας Υπαλλήλων ΟΤΑ.
5.Να γίνει πλήρης καταγραφή του υπάρχοντος υπηρετούντος ανθρωπίνου δυναμικού, ανά ειδικότητα, στις Νομαρχίες και στις Περιφέρειες - να καταρτισθεί Χάρτα Ανθρωπίνου Δυναμικού.


9. Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

1.Τον προληπτικό έλεγχο σε μόνιμη βάση και τον κατασ ταλτικό σε επίπεδο διαχείρισης της τετραετίας να ασκεί Ανεξάρτητη Αρχή που ιδρύεται για τον σκοπό αυτό.
2.Τα προβλήματα με τον έλεγχο σκοπιμότητας έναντι του ελέγχου νομιμότητας που ασκούσε συχνά πυκνά ο διορισμένος από το Κράτος περιφερειάρχης να αποτελέσουν οριστικά παρελθόν.
3.Τον διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο να ασκούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
4.Η σύνταξη ισολογισμών των ΟΤΑ και των δύο βαθμών να γίνει υποχρεωτική.


10. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

Να ρυθμιστούν νομοθετικά τα εξής ζητήματα:

Οι σχέσεις Αυτοδιοίκησης και Κράτους (Γενικών Διοικήσεων), δηλαδή:

α) Να ξεκαθαριστεί από το νομοθετικό πλαίσιο ότι οι ΟΤΑ και Γενικές Διοικήσεις ακολουθούν παράλληλους δρόμους – δεν έχουν σχέσεις εξάρτησης και εποπτείας.

β) Να υπάρξει αναλυτική και πλήρης –περιοριστική- καταγραφή των αρμοδιοτήτων των Γενικών Διοικήσεων έτσι ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο στη λειτουργία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.


Επίσης, υπερψηφίστηκε υποβληθείσα πρόταση, οι βουλευτές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι Περιφερειάρχες να παραιτούνται από το βουλευτικό αξίωμα πριν καταθέσουν την υποψηφιότητά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: